Regionalny oddział w Olsztynie

szkolenia

Dostępne szkolenia

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest terminowe dokonanie zgłoszenia i zapłaty należnej kwoty za szkolenie.

Zapłaty należy dokonać  na konto Regionalnego Oddziału  PIBR w Olsztynie
Bank PKO BP nr 97 1020 3541 0000 5502 0011 1583
z dopiskiem nazwy szkolenia oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia.

W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, w szkoleniu uczestniczyć będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku braku miejsc na szkolenie, zapisu na listę rezerwową należy dokonać w formie informacji elektronicznej wysłanej na adres e-mail olsztyn@pibr.org.pl nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia (Imię, nazwisko, temat szkolenia, dane kontaktowe). Wpłaty dokonujemy po potwierdzeniu przez biuro możliwości udziału w szkoleniu. Wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o ewentualnych dodatkowych terminach szkoleń.

W przypadku rezygnacji, należy ją złożyć w formie informacji elektronicznej wysłanej na adres e-mail olsztyn@pibr.org.pl  nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w szkoleniu w wys. 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z danymi w formularzu.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo warunki organizacji szkoleń przedstwaione Państwu przez RO PIBR w Olsztynie w zaproszeniu i informacjach dodatkowych.


Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR),
al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175), adres e-mail:
biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: 22 637 30 81 do 83 .

Informujemy, że może Pan/Pani skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. udając się osobiście do Oddziału PIBR właściwego z uwagi na przedmiot danej sprawy;
 2. listownie, przesyłając korespondencję na adres PIBR lub do właściwego Oddziału PIBR;
 3. telefonicznie, dzwoniąc pod wskazany numer PIBR lub numer właściwego Oddziału PIBR;
 4. mailowo, pisząc wiadomość na wskazany adres poczty elektronicznej PIBR lub adres właściwego Oddziału PIBR.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175).

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

 1. zawarcia oraz wykonania umowy, a w tym zapewnieniu Panu/Pani udziału w oferowanym szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. obsługi zgłoszeń, a w tym w celach kontaktowych w związku z oferowanym szkoleniem
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes;
 5. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W pozostałym zakresie Pana/Pani dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych
  (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z rzeczywistością (16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem
  (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Pana/Pani zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu.

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.

 

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR